CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

KAVÁRNU SLUNEČNICE, DÍLNY I SOCIÁLNÍ SLUŽBU OD 1. KVĚTNA 2018 PROVOZUJE CSP ZLÍN, O.P.S., VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WEBU: http://www.cspzlin.cz/

 

Slunečnice poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální služby podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb.
Služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb, čímž je zabezpečena kvalita poskytované služby.
Poskytujeme kvalitní sociální službu, která zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a posiluje jejich sociální začleňování.
Smyslem sociální služby je především podpora sociálního začlenění (zapojení se do běžného života v co nejvyšší možné míře) a prevence sociálního vyloučení.
V současné době má IZAP registrovánu jednu sociální službu (viz registr sociálních služeb na http://portal.mpsv.cz/soc/ssl):

 

 

Název poskytovatele

CSP Zlín, o.p.s.
Druh služby Centrum denních služeb
Identifikátor 9731840
Forma služby ambulantní
Název zařízení a místo poskytování Slunečnice

Tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín, II. Morýsův dům

Druh poskytované sociální služby:

Centrum denních služeb patří svým zaměřením do služeb sociální péče (jedná se tedy o službu za úhradu – ceník úhrad viz níže) a je službou ambulantního typu.
Maximální denní kapacita služby: 30 osob

Poslání sociální služby:

Posláním ambulantní sociální služby Centrum denních služeb je podpořit uživatele (především absolventy speciálních a praktických škol) v jejich samostatnosti a soběstačnosti a poskytnout individuální podporu rozvoje motorických, sociálních, vzdělávacích a jiných schopností a dovedností, vedoucích k běžnému aktivnímu životu.

Zásady poskytování sociální služby:

• Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování.
• Aktivní účast osob na průběhu služby a poskytování přiměřené podpory vedoucí k rozvíjení soběstačnosti, schopností a dovedností.
• Poskytování služby je v zájmu osob a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
• Respektování práva svobodné volby osob a vedení k samostatnému rozhodování o své osobě a svém životě.
• Služba nabízí osobám možnosti k hledání dalších životních příležitostí a podporuje jejich nezávislost na sociální službě.
• Osobám je nabízeno bezplatné základní sociální poradenství.
• Základem služby je osobní a přátelský přístup při zachování profesionality.

Cílová skupina:

Uživateli sociální služby jsou dospělé osoby (18 – 50 let) se zdravotním postižením,  a to zejména s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech (snížená schopnost používání veřejných míst a služeb včetně získání a udržení práce, či vzdělávání).

Negativní vymezení cílové skupiny (uživateli se nemohou stát):
• Osoby, které mají takové zdravotní komplikace, které by služba nemohla personálně zajistit a také lidé potřebující specializovanou odbornou péči po celou dobu poskytování služby (nepřetržitá lékařská péče).
• Z důvodů prostorového a materiálního zázemí zařízení a personálního obsazení je možné, aby službu současně užívali pouze 2 uživatelé, kteří jsou imobilní a potřebují osobní asistenci.

Cíle sociální služby:

• Poskytnout osobám spadajícím do cílové skupiny individuálně přizpůsobenou službu v pracovních dnech od 8:00 – 15:00 hod.
• Dosáhnout u osob s mentálním postižením co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti v běžném životě.
• Podporovat a rozvíjet samostatnost těchto osob prostřednictvím zdokonalování manuálních dovedností, získávání nových zkušeností /při aktivizačních činnostech/ a osvojování si nových poznatků formou dalšího vzdělávání dle individuálních potřeb.
• Dávat lidem s mentálním postižením příležitost rozhodovat o vlastní osobě a žít běžný život ve společnosti (snížit míru rizika sociálního vyloučení).
• Připravit tyto osoby na samostatný život s důrazem na budoucí společenské začlenění (např. uplatnění na chráněném či volném trhu práce).
• Dávat lidem s mentálním postižením možnost hledat další životní příležitosti a podporovat je v nezávislosti na sociální službě.
• Vytvářet takové prostředí, ve kterém budou mít osoby s mentálním postižením možnost a příležitost uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a s porozuměním důsledků své volby.
• Zvyšovat povědomí veřejnosti o schopnostech a možnostech lidí s postižením prostřednictvím propagačních akcí.
• Zachovat rozsah sociální služby ve stávající, případně vyšší kvalitě.

 

Pokud máte zájem o užívání naší sociální služby:

Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce o užívání služby nás může kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem. Dostane základní informace o poskytované službě (leták a odkaz na webové stránky www.slunecnicezlin.cz) a dále kontakt na osobu, která je kompetentní s ním jednat o užívání služby. S touto osobou si domluví osobní schůzku.

Jednáním se zájemcem je pověřen sociální pracovník. Cílem jednání je zjistit, zda se potřeby a cíle zájemce střetávají s nabídkou služby. Dále se zjišťuje, zda osoba patří do cílové skupiny a zda je volná kapacita služby. Během jednání je zájemce informován o všech povinnostech, které by pro něj vyplývaly z uživatelské smlouvy, o způsobu poskytování služby a o úhradách za tyto služby.

V případě, že dojde k domluvě, vyplní zájemce žádost o umístění do sociální služby je sepsána a podepsána uživatelská smlouva.

Realizace sociální služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou legislativou (zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb.), etickým kodexem pracovníků v sociální službě a vnitřními pravidly poskytovatele

Základní činnosti CDS dané zákonem:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tyto základní činnosti jsou nabídnuty zájemci o službu při jednání a při uzavírání uživatelské smlouvy. Rozsah a průběh poskytování služby je individuálně projednán a přizpůsoben zájemci, resp. uživateli. Pravidelně s uživatelem probíhá přehodnocování a aktualizace jeho individuálního plánu a osobních cílů.

Ad a) a b)

Uživateli, který potřebuje pomoc při osobní hygieně, nebo při poskytnutí a zajištění stravy, tuto pomoc zajistíme v domluveném rozsahu.

Uživateli je k dispozici sociální zařízení včetně sprchového koutu.

V zařízení se denně vaří vyvážený oběd (polévka a hlavní jídlo), který lze objednat. Jídlo je vydáváno ve společné jídelně v 11:30h. V případě, že se v zařízení nevaří, je zajištěn oběd v nedaleké jídelně, případně také donáška oběda v jídlonosiči. K dispozici je rychlovarná konvice a lednička, jsou zajištěny podmínky pro chystání čaje nebo kávy, je zajištěn čas a místo na svačinu a oběd, pomoc při podávání jídla a pití (předkrájení stravy, apod.).

Ad c)

Uživatelům jsou nabízeny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Mají možnost si vybrat z nabídky, co je zajímá a co potřebují.

Aktivizační činnosti – slouží k aktivizaci klientů, především k nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Tyto aktivity využíváme také jako podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí (při veškerých činnostech si klienti mohou trénovat dovednosti jako např. samostatnost, výdrž, schopnost dokončit činnost, udržet koncentraci, zapojit vlastní kreativitu, spolupracovat v kolektivu, atd.).

  • Kreativní a rukodělné činnosti
  • Výroba přírodního mýdla
  • Keramická činnost
  • Tréninková kavárna
  • Výroba buttonů
  • Nácvik úklidu a péče o domácnost (úklid, praní, žehlení…)
  • Nácvik péče o zahradu (sázení, pletí, zalévání, sečení trávy…)
  • Nácvik vaření

Výchovné a vzdělávací činnosti (probíhají pod dohledem speciálního pedagoga) – pravidelné individuální a skupinové vzdělávání v oblastech, které jsou pro cílovou skupinu důležité a přínosné a která je zajímají: angličtina, uživatelská práce s počítačem, trivium, výtvarné aktivity, a další různá témata dle zájmů a potřeb uživatelů.

Ad d)

Kontakt se společenským prostředím je uživatelům služby zprostředkován nabídkou pravidelně pořádaných sportovních a kulturních aktivit (např. různé exkurze, návštěvy kina, divadla a výstav, výlety, besedy, bowling, návštěva bazénu aj.).

Poskytovatel také pravidelně pořádá společenské akce pro veřejnost (celorepubliková soutěž Barman roku, ples, dny otevřených dveří, vánoční či velikonoční koledování, obsluha známou osobností v Netradiční tréninkové kavárně…), a kontakt se společenským prostředím je také zprostředkován tím, že poskytovatel provozuje kavárnu pro veřejnost.

Ad e)

sociálně terapeutické činnosti – pomoc a podpora při začlenění do kolektivu Slunečnice a při začleňování do běžného sociálního prostředí (umění jednat s lidmi, vztahy v rodině, navázání a udržení kontaktu s vrstevníky, porozumění lidským vtahům, atd.).

Ad f)

Pokud to uživatel potřebuje, nabízíme mu pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. objednání k lékaři a doprovod, vyřizování a spolupráce s úřady, aj.).

Pravidla pro ukončení sociální služby

Uživatel může smlouvu vypovědět písemně bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 5 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživatelem podána. Výpověď se poskytovateli předává osobně nebo poštou na adresu Třída T. Bati 1276, 760 01.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů, přičemž výpovědní lhůta je okamžitá k rozhodnému dni:

a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 30 dní;

b) jestliže uživatel po 2 a více napomenutí hrubě porušuje povinnosti, které mu vyplývají z dokumentu Práva a povinnosti uživatele soc. služby (viz příloha II.);

c) jestliže nastane situace, kdy je činnost poskytovatele nebo organizace z organizačních či jiných důvodů omezena nebo ukončena;

d) využívání služby bylo ze strany klienta přerušeno déle než 60 kalendářních dní od posledního využití služby.

Smlouva může být ukončena oboustrannou dohodou smluvních stran.

Vypovězení smlouvy je písemné.

Vyřizování stížností

Stížnosti a podněty ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb chápeme jako něco, co umožňuje naši činnost zkvalitňovat a vylepšovat. Proto tyto podněty evidujeme, pravidelně vyhodnocujeme a bereme je jako významný zdroj informací. Stížnosti jsou vítány.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou písemně zpracována v dokumentu „Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby“, se kterými jsou seznámeni všichni zaměstnanci. Uživatelé služby jsou s možností podání stížnosti seznámeni hned při jednání se zájemcem, dále při uzavírání uživatelské smlouvy a následně pravidelně během užívání sociální služby.

Jak si můžu stěžovat

Prostory, materiální a technické vybavení

Všechny prostory v zařízení jsou upraveny pro imobilní klienty – bezbariérový přístup do všech společných prostor, hygienické zázemí je upravené pro imobilní klienty.

Užívané prostory: šatny, počítačová místnost, relaxační místnost, jídelna, keramická dílna, kreativní dílna, mýdlárna, kuchyně, kavárna, zahrada, sociální zařízení.

V zařízení je zajištěna bezpečnost (BOZP a PO).

Materiální, technické a hygienické podmínky jsou v Integrovaném centru Slunečnice přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.

Úhrady za centrum denních služeb

Centrum denních služeb je dle zákona o sociálních službách službou péče, je poskytována za úhradu.

Výše úhrady je uvedena v platném ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách a na nástěnce CDS u poskytovatele.

Úhrady jsou stanoveny v souladu se zákonem č 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Ceník úhrad k 1.9.2017

Kontakty

Adresa:
SLUNEČNICE
TŘÍDA TOMÁŠE BATI 1276, 760 01 ZLÍN
WWW.CSPZLIN.CZ

 

Bc. Petra Paveláková
Vedoucí sociální služby
Sociální pracovník
Koordinátor dobrovolníků, praxí a stáží
MOBIL: 731 400 617
E-MAIL: SLUNECNICESLUZBY@CSPZLIN.CZ

Petra Löbbová
zástupkyně vedoucí
MOBIL: 731 400 617
E-MAIL: SLUNECNICESLUZBY@CSPZLIN.CZ