PROGRAM PYRAMIDA

Od května 2010 realizuje občanské sdružení IZAP výukový a výcvikový program s názvem Pyramida, který je součástí projektu „Získávání a rozvíjení kompetencí nutných k udržení se na trhu práce“.

Program Pyramida přispívá k sociálnímu a pracovnímu začleňování 40 osobám se zdravotním znevýhodněním. Název výcvikového programu Pyramida je odvozen od pyramidy, jejíž nejširší základnou jsou sociální dovednosti. Na ni navazuje rozvoj profesních (praktických) dovedností a na špičce (na vrcholu pyramidy) je nalezení nebo udržení si zaměstnání na chráněném popř. volném trhu práce.

MODULY PROGRAMU PYRAMIDA

Program Pyramida je tématicky rozdělený do pěti výcvikových modulů:

1) Program občanského a sociálního začleňování – jedná se o výcvik v základních dovednostech, které jsou pro lidi s mentálním znevýhodněním často problematické, jedná se o dovednosti směřující od upevňování hygienických návyků, bezpečnost při práci po počítačovou gramotnost, orientaci v čase, finanční gramotnost, čtenářské dovednosti a psaní, využívání služeb a vyplňování formulářů atd.

2) Program zpracování přírodních a ostatních materiálů pro rukodělné činnosti – tento program má velký význam pro každodenní rozvoj jemné motoriky a cvičení soustavnosti a trpělivosti při práci.

3) Program výcviku v úklidových a zahradnických dovednostech – jedná se o oblasti, ve kterých mají největší možnost účastníci získat práci na volném trhu práce, proto má v projektu nezastupitelnou roli.

4) Program získávání hostinských a barmanských dovedností – tyto dovednosti využijí především při začlenění na chráněný trh práce – do kavárny Slunečnice, ale také na volném trhu práce.

5) Program gastro a zdravý životní styl – účastníci se učí realizovat rauty, vařit obědy pro větší množství lidí. Možnost jejich uplatnění je jako pomocní kuchaři v jídelnách apod.

POPIS PROGRAMU

Program Pyramida pomáhá zlepšovat pracovní návyky cílové skupiny v rámci pěti výcvikových modulů. Osm zkušených instruktorů provádí výcvik čtyřiceti účastníků projektu v sedmi pracovních dílnách a v Centru denních služeb. Instruktoři využívají metodické materiály, které obsahují pracovní postupy potřebné pro zvládnutí dovedností v dané pracovní dílně. Po absolvování všech modulů programu získávají účastníci certifikát.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tedy tvoří lidé se zdravotním (především mentálním) postižením, absolventi praktických škol, dvacet šest uživatelů sociální služby Centrum denních služeb ve Slunečnici. Jedná se o lidi, o které se doposud někdo staral: rodina, ústav, škola. Mají vytvořeny minimální návyky pro samostatný život, pro odpovědnost, plánování, budování, pro povinnosti. Nejsou kvalifikováni. Program Pyramida je motivační a aktivizační program, který vede klienty k poznání, že jen zaměstnání může zvýšit jejich statut. Aby práci získali, je potřebné získat více znalostí, dovedností a zkušeností.

Druhou část cílové skupiny tvoří čtrnáct zaměstnanců s mentálním postižením, kteří již práci mají – jsou zaměstnáni na chráněných pracovních místech ve Slunečnici. Jejich cílem je práci si udržet a vyhovět stále se rozvíjejícím a zvyšujícím se nárokům zaměstnavatelů, popř. si najít práci na volném trhu práce.

ÚSPĚCHY PROGRAMU PYRAMIDA

Díky projektu Pyramida se o.s. IZAP podařilo navázat spolupráci s několika zlínskými firmami. Mezi nimi je restaurace U Johana ze Zlína, KFC a kavárna Cofee & Co. Čtyři účastníci projektu docházeli do těchto firem společně s instruktory na stáž, aby se seznámili s prostředím a pracovními nároky na volném trhu práce. Protože se všichni osvědčili, získali nabídku pracovat na dohodu nebo pracovní smlouvu.

Osm dalších účastníků si zlepšilo svoje pracovní dovednosti natolik, že získali zaměstnání na chráněných pracovních místech ve Slunečnici. Jeden uživatel Centra denních služeb dokonce získal práci na volném trhu práce.

KONTAKTY

Bc. Miluška Zvonařová
Koordinátor projektu
Kancelář: 577 434 602

Mobil: 605 787 796

E-mail: zvonarova@slunecnicezlin.cz

Bc. Petra Holáková
Realizátorka projektu
KANCELÁŘ: 577 019 912

E-MAIL: esfprojekty@gmail.com

Projekt organizuje občanské sdružení IZAP a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.